STOWARZYSZENIE NA RZECZ OCHRONY ŚRODOWISKA NATURALNEGO GMINY CHOSZCZNO

Nasze Choszczno

Farmy wiatrowe

Skarga

Choszczno, 2013-01-10

 

 

STOWARZYSZENIE NA RZECZ OCHRONY

ŚRODOWISKA NATURALNEGO

 

GMINY CHOSZCZNO

ul. Bohaterów Warszawy 2/2

Choszczno

www.naszechoszczno.eu

KRS 0000381039

 

PRZEWODNICZĄCA RADY MIEJSKIEJ

W CHOSZCZNIE

 

Sprawa: farmy wiatrowe w gminie Choszczno

 

Składam skargę na działalność Burmistrza Choszczna dotyczącą;

- niezgodnego z prawem finansowania sporządzenia planów zagospodarowania przestrzennego oraz raportów środowiskowych

- nie przeprowadzenie konsultacji w sołectwach, które Burmistrz zobowiązał się przeprowadzić

- faktycznego przekazania uprawnień Burmistrza w zakresie sporządzenia planów zagospodarowania przestrzennego podmiotom gospodarczym zamierzającym uzyskać zgodę na budowę kilkudziesięciu elektrowni wiatrowych

- nie wyodrębnienie w budżecie gminy jakichkolwiek środków niezbędnych do wykonania uchwał rady miejskiej w zakresie sporządzania planów pod siłownie wiatrowe

 

Czytaj więcej: Skarga

Szanse i zagrożenia dotyczące podatku od budowli (stan prawnopodatkowy na dzień 22 sierpnia 2012r.)

Podstawę naliczania podatku od budowli w przypadku elektrowni wiatrowych ustala się wyłącznie od sumy wartości fundamentu i masztu.(prawo budowlane- orzeczenie NSA, odp na interpelację poselską)

Prawne możliwości zmiany podstawy wartości budowli (czyli, możliwości zmiany wartości podatku gminnego);

1- w ramach optymalizacji podatkowej z inicjatywy właściciela (zmniejszenie)

Każdy właściciel budowli ma prawo swobodnie kształtować stosunki pomiędzy przedsiębiorcami- ingerencja organów podatkowych (Gmina) jest tutaj bardzo ograniczona i w praktyce sprowadza się do ewentualnych wskazań procesowych na obejście przepisów prawa w celu pokrzywdzenia organów podatkowych.

Nie można jednak n.p. zakazać właścicielowi elektrowni wiatrowej jej sprzedaży nawet po cenie niższej od kosztu wytworzenia (np. w przypadku likwidacji działalności, zamknięcia oddziału firmy zagranicznej w Polsce, zmiany profilu działalności (inwestycje w inne działy energii odnawialnej- ogniwa fotowoltaiczne, biogazownie, hydroelektrownie..) –

Po sprzedaży ponownie ustalana jest wartość budowli- w gminie pojawia się inny podatnik-właściciel.

Jest wiele możliwości na uzasadnienie sprzedaży elektrowni wiatrowej poniżej kosztu- oprócz podanych powyżej, także fakt już używania eksploatacyjnego – zużycia (stworzenie protokołu lub  wprost w akcie notarialnym) albo sprzedaż po cenie bilansowej tj. wartość wytworzenia (będąca początkowo podstawą naliczania podatku od budowli) pomniejszona o dotychczasowe odpisy amortyzacyjne.

Taka transakcja w księgach rachunkowych będzie obojętna dla celów wyliczania podatku dochodowego, a dla Gminy konsekwencją będzie fakt, że otrzyma mniejsze wpływy.

2- w ramach obowiązujących przepisów prawa podatkowego (zwiększenie)

Stan w prawie podatkowym możliwy ale nierealny (art. 15 ust. 5 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, który upoważnia ministra właściwego do spraw finansów publicznych do określenia, w drodze rozporządzenia, trybu i terminu aktualizacji wyceny środków trwałych (budowli- czyli masztu i fundamentu wiatraków), jeżeli wskaźnik wzrostu cen nakładów inwestycyjnych w okresie trzech kwartałów w roku poprzedzającym rok podatkowy w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego przekroczy 10 proc)

W okresie obowiązywania powołanego wyżej przepisu w żadnym okresie wskaźnik wzrostu cen nakładów inwestycyjnych za trzy kwartały roku w stosunku do trzech kwartałów roku poprzedniego nie osiągnął poziomu 10% (w kolejnych latach, począwszy od 2001 r., wskaźnik ten wynosił odpowiednio

0,8; 0,0; 2,5; 2,3; 0,9; 0,9; 2,6 - w 2007 r. oraz

0,3 w 2008r,

3,7 w 2009r.

-3,1% w 2010r (spadek nakładów)

0,1 % w 2011r.

Czytaj więcej: Szanse i zagrożenia dotyczące podatku od budowli (stan prawnopodatkowy na dzień 22 sierpnia 2012r.)