STOWARZYSZENIE NA RZECZ OCHRONY ŚRODOWISKA NATURALNEGO GMINY CHOSZCZNO

Nasze Choszczno

Korespondencja

Uwagi do raportu oddziaływania na środowisko dla „budowy parku elektrowni wiatrowych Choszczno wraz z infrasktukturą towarzyszącą”

Dokument wraz z załącznikami przesłany do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska oraz do Krajowej Komisji Oddziaływania na Środowisko

Raport nie zawiera ważnych powiązań z innymi dokumentami które winny być w całości włączone do przedstawionego planu. Między innymi brak jest powiązania z:

1) Planem Zagospodarowania Województwa Zachodniopomorskiego.

- w szczególności brak jest uzgodnionego stanowiska na poziomie województwa dotyczących m.in.:

a) minimalnych odległości od zabudowań określonych na 1000m (w chwili rozpoczęcia prac nad projektem farmy odległość ta wynosiła 1500m i z niewiadomych przyczyn w ogóle nie brana była pod uwagę))

b) minimalnych odległości od istniejących i projektowanych farm wiatrowych na nie mniej niż 5000m.

- opracowanie nie spełnia tych ustaleń

Należy zauważyć, że wyłożony projekt planu w opisie dotyczącym m.in. oddziaływań skumulowanych na ptaki i nietoperze winien określać zsumowane oddziaływanie wszystkich farm istniejących i projektowanych- nie uwzględniono w projekcie.

c) projektowane odległości pomiędzy pojedynczymi turbinami mają wynosić mniej niż 2 km- brak  wykonania wymaganego studium krajobrazowego uwzględniającego m.inn. powiązania widokowe, szczególnie w odniesieniu do obszarów chronionego krajobrazu.

Przedpola z dróg i planowanej do ponownego uruchomienia czynnej w poprzednich latach lini kolejowej oraz na przyrodnicze dominanty przestrzenne i sylwetki historycznych układów osadniczych także winny zaistnieć w brakującym studium krajobrazowym, tym bardziej, że Burmistrz Choszczna lipcu 2011r wraz z włodarzami gmin z: Barlinka, Drawna, Kalisza Pomorskiego, Mirosławca, Pełczyc, Połczyna Zdroju, Wierzchowa i Złocieńca oraz  marszałek województwa zachodniopomorskiego OLGIERD GEBLEWICZ i DARIUSZ TRZCIŃSKI, prezes zarządu Kolei Bałtyckiej SA podpisali list intencyjny zakładający współpracę w ramach projektu zatytułowanego „Rewitalizacja nieczynnej linii kolejowej nr 410 na odcinku: Połczyn-Zdrój - Złocieniec - Wierzchowo - Mirosławiec - Kalisz Pomorski - Drawno - Choszczno - Pełczyce - Barlinek dla celów rozwoju turystyki aktywnej - Bałtycka Kolej Turystyczna".

Czytaj więcej: Uwagi do raportu oddziaływania na środowisko dla „budowy parku elektrowni wiatrowych Choszczno...

Pismo z dnia: 21-03-2011 w sprawie debaty społecznej.

 

Stowarzyszenie Na Rzecz

Ochrony Środowiska Naturalnego

Gminy Choszczno

KRS:0000381039

Choszczno, dn.21.03.2011r.

BURMISTRZ  CHOSZCZNA

ROBERT  ADAMCZYK

Członkowie Stowarzyszenia na Rzecz Ochrony Środowiska Naturalnego Gminy Choszczno pragną zainicjować debatę społeczną dotyczącą  turbin wiatrowych, które w przyszłości mają prawdopodobnie powstać na terenie naszej gminy.

Czytaj więcej: Pismo z dnia: 21-03-2011 w sprawie debaty społecznej.