Skarga

Choszczno, 2013-01-10

 

 

STOWARZYSZENIE NA RZECZ OCHRONY

ŚRODOWISKA NATURALNEGO

 

GMINY CHOSZCZNO

ul. Bohaterów Warszawy 2/2

Choszczno

www.naszechoszczno.eu

KRS 0000381039

 

PRZEWODNICZĄCA RADY MIEJSKIEJ

W CHOSZCZNIE

 

Sprawa: farmy wiatrowe w gminie Choszczno

 

Składam skargę na działalność Burmistrza Choszczna dotyczącą;

- niezgodnego z prawem finansowania sporządzenia planów zagospodarowania przestrzennego oraz raportów środowiskowych

- nie przeprowadzenie konsultacji w sołectwach, które Burmistrz zobowiązał się przeprowadzić

- faktycznego przekazania uprawnień Burmistrza w zakresie sporządzenia planów zagospodarowania przestrzennego podmiotom gospodarczym zamierzającym uzyskać zgodę na budowę kilkudziesięciu elektrowni wiatrowych

- nie wyodrębnienie w budżecie gminy jakichkolwiek środków niezbędnych do wykonania uchwał rady miejskiej w zakresie sporządzania planów pod siłownie wiatrowe

 

 

UZASADNIENIE

 

 

Zgodnie z art. 21 pkt 1 Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity- Dziennik Ustaw z dnia 12 czerwca 2012r. poz.647) koszty sporządzenia planu miejscowego obciążają budżet gminy. Natomiast zgodnie z art. 7 Konstytucji RP organy władzy publicznej działają na podstawie i w granicach prawa.

W związku z tym, że Ustawodawca nie określił w obowiązujących przepisach innego sposobu finansowania sporządzania planów zagospodarowania przestrzennego jak wskazany powyżej, jakiekolwiek odstępstwa poza te normy wskazują na ich naruszenie.

Burmistrz zawarł porozumienie z firmą zamierzającą budować farmę wiatrową, na mocy którego koszty sporządzenia planów poniesie inwestor. Dotyczy to m.inn. porozumień z dnia 14 lipca 2009r. oraz z dnia 1 czerwca 2010r.

Pogląd, że taki sposób finansowania nie jest zgodny z prawem wyrażony został m.inn. w wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu z dnia 10 stycznia 2012 (sygn. akt II SA/Op 471/11), w którym stwierdzono m.in., że skorzystanie przez gminę w ramach procedury planistycznej z pomocy materialnej inwestora zainteresowanego uchwaleniem miejscowego planu może wywoływać uzasadnione wątpliwości co do bezstronnego działania organu, a nadto, że organ gminy, zgodnie z art. 21 ust. 1 Ustawy, powinien był sporządzić samodzielnie wszystkie opracowania do prognozy oddziaływania na środowisko.

Pogląd ten poparty jest ugruntowaną linią orzeczniczą sądów administracyjnych (przykładowe wyroki):

  1. wyrok NSA z dnia 3 listopada 2010r. w sprawie II OSK 1412/09,
  2. wyrok WSA w Bydgoszczy z dnia 24 marca 2010r. w sprawie II SA/Bd 33/10,
  3. wyrok WSA w Krakowie z dnia 30 stycznia 2009r. w sprawie II SA/Kr 735/08,
  4. wyrok WSA w Kielcach z dnia 30 października 2008r. w sprawie II SA/Ke 343/08

Brak przestrzegania prawa przez Burmistrza Choszczna Roberta Adamczyka w powyższym zakresie potwierdził Prezes Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie w wystąpieniu pokontrolnym z dnia 25 listopada 2010r. (znak pisma:WK-0913-973/33/K/2010). Stowarzyszenie zwraca uwagę, że Burmistrz Robert Adamczyk do dnia dzisiejszego nie dokonał jakichkolwiek działań zmierzających do przywrócenia stanu zgodnego z prawem. Naszym zdaniem takie postępowanie może  rodzić uzasadnione podejrzenie przyjęcia korzyści materialnych przez Burmistrza, gdyż brak jest uzasadnienia dla ciągłego pozostawania spraw w tym stanie.

 

W sprawie konsultacji społecznych Burmistrz w piśmie z dnia 16-09-2012r. zobowiązał się przeprowadzić spotkania z mieszkańcami sołectw w sprawie elektrowni wiatrowych.

Stowarzyszenie uważa, że nie załatwienie tej sprawy do dnia dzisiejszego świadczy o braku dobrej woli ze strony Burmistrza. Biorąc pod uwagę, że konsultacje społeczne winny być nieodłącznym elementem planistycznym i postępowań środowiskowych poparte choćby przepisem art. 5a pkt.1 ustawy o samorządzie gminnym uważamy, że Burmistrz Choszczna poprzez swoją nieuzasadnioną zwłokę w przeprowadzeniu spotkań z mieszkańcami w sprawie siłowni wiatrowych w sposób zamierzony nie ustalił terminów spotkań z mieszkańcami. O celowym działaniu Burmistrza zdaniem Stowarzyszenia świadczy fakt, że do dnia 02.01.2013r. można było wnosić uwagi do postępowania środowiskowego prowadzonego przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie. Ewentualne przeprowadzenie spotkań z mieszkańcami aktualnie nie ma żadnego znaczenia, gdyż termin na wniesienie uwag już minął.

Ponadto Stowarzyszenie kilkakrotnie wnioskowało do Burmistrza z prośbą o umieszczenie na stronie internetowej gminy odpowiedniego sondażu w sprawie elektrowni wiatrowych. Burmistrz za każdym razem odmawiał  przeprowadzenia takiego sondażu wśród mieszkańców, natomiast w piśmie z dnia 13 grudnia 2011r. odpowiedział nam, że „nie przewiduje konsultacji społecznych-sołeckich”.

 

Przekazanie spraw związanych z pracami nad planem zagospodarowania przestrzennego inwestorowi potwierdza pismo Burmistrza Choszczna z dnia 23 maja 2011r. w którym wskazano, że pisma Stowarzyszenia nie są załatwiane przez Burmistrza lecz ich załatwienie przekazuje się do „autorów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego…” Stowarzyszenie uważa, że takie postępowanie Burmistrza w sposób oczywisty pozostaje w sprzeczności z art. 17 pkt 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Fakt nie opracowywania planu przez Burmistrza potwierdza także inne jego pismo z dnia 17 stycznia 2012r, w którym odsyła Stowarzyszenie na stronę internetową inwestora w celu zdobycia wizualizacji projektowanego przedsięwzięcia. Podobnie pismo Burmistrza z dnia 10 sierpnia 2012 r. dotyczące umowy nr 11/10 z dnia 19 marca 2010r. wskazuje, że postępowania nad pracami projektowymi prowadzone nie jest przez Burmistrza, gdyż umowy dotyczące projektów planu nie są przez niego zawierane.

 

Ponieważ art. 21 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym stanowi, że za wyjątkiem sytuacji określonych w art. 21 ust. 2 Ustawy, koszty sporządzenia planu miejscowego obciążają budżet gminy należy stwierdzić, że przedstawione przez Burmistrza Choszczna budżety za lata 2010, 2011, 2012 nie wykazują spodziewanych wydatków niezbędnych  do wykonania uchwały Rady Miejskiej dotyczącej planów zagospodarowania przestrzennego pod elektrownie wiatrowe. Stowarzyszenie uważa, że Burmistrz nie wykonuje uchwały rady miejskiej gdyż wszelkie czynności projektowe i środowiskowe zostały przejęte przez inwestorów wiatrakowych.

Na uwagę zasługuje także fakt, że podjęcie uchwał w sprawie przystąpienia do opracowania planów pod siłownie wiatrowe było bezpośrednio poprzedzane zawartymi porozumieniami przez Burmistrza z przedstawicielami firm zamierzających uzyskać zgodę na budowę farm wiatrowych. Np. z prezesem Piotrem Sokołem porozumienie podpisano w dniu 1 czerwca 2010r. a następnie w dniu 24 czerwca 2010r. Burmistrz Choszczna skutecznie doprowadził do przyjęcia uchwały nr XXXVIII/468/2010.

Zgodnie z danymi wykazanymi w Krajowym Rejestrze Sądowym firmy z którymi Burmistrz podpisał tzw. porozumienia te nie dysponują odpowiednimi środkami pieniężnymi gwarantującymi przeprowadzenie procesu inwestycyjnego.

Dlatego uważamy, że firmy te jako podmioty gospodarcze prowadzące działalność nakierowaną na uzyskiwanie zysku zamierzały sprzedać gotowe projekty wraz z niezbędnymi uzgodnieniami. Podpisanie jakichkolwiek porozumień z takimi firmami przez Burmistrza jest nielogiczne i niezrozumiałe, a fakt wyrażenia zgody na sporządzenie dokumentacji planistycznej i środowiskowej oraz opłacenie wszelkich kosztów z tym związanych przez inwestorów tj. wykonanie czynności zagwarantowanych ustawami wyłącznie Burmistrzowi w sposób oczywisty wyczerpuje znamiona nieważności tych umów określonych w art. 58 § 1 kodeksu cywilnego.

Biorąc pod uwagę powyższe Stowarzyszenie uważa, że skarga niniejsza jest uzasadniona i konieczna.

 

Prezes

Sławomir Stecyk