STOWARZYSZENIE NA RZECZ OCHRONY ŚRODOWISKA NATURALNEGO GMINY CHOSZCZNO

Nasze Choszczno

Informacje

Rada uchwaliła "3000m dla wiatraków".

UCHWAŁA NR XXVn/224/2012 RADY MIEJSKIEJ W CHOSZCZNIE
z dnia 28 grudnia 2012 r.


w sprawie stanowienia o kierunkach działania Burmistrza Choszczna.


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 200 lr., nr 142, poz. 1591 z zm.) Rada Miejska w Choszcznie uchwala, co następuje :
§ 1. W ramach stanowienia o kierunkach działania Burmistrza Choszczna wskazuje się na potrzebę uwzględnienia w tworzonych zgodnie z odrębnymi ustawami dokumentach mmimalnej odległości elektrowni wiatrowej o mocy przekraczającej 100 kW od zabudowy mieszkaniowej , granic obszarów chronionego krajobrazu oraz granic obszaru Natura 2000 nie mniejszej niż 3000 m.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Choszczna

Szanse i zagrożenia dotyczące podatku od budowli (stan prawnopodatkowy na dzień 22 sierpnia 2012r.)

Podstawę naliczania podatku od budowli w przypadku elektrowni wiatrowych ustala się wyłącznie od sumy wartości fundamentu i masztu.(prawo budowlane- orzeczenie NSA, odp na interpelację poselską)

Prawne możliwości zmiany podstawy wartości budowli (czyli, możliwości zmiany wartości podatku gminnego);

1- w ramach optymalizacji podatkowej z inicjatywy właściciela (zmniejszenie)

Każdy właściciel budowli ma prawo swobodnie kształtować stosunki pomiędzy przedsiębiorcami- ingerencja organów podatkowych (Gmina) jest tutaj bardzo ograniczona i w praktyce sprowadza się do ewentualnych wskazań procesowych na obejście przepisów prawa w celu pokrzywdzenia organów podatkowych.

Nie można jednak n.p. zakazać właścicielowi elektrowni wiatrowej jej sprzedaży nawet po cenie niższej od kosztu wytworzenia (np. w przypadku likwidacji działalności, zamknięcia oddziału firmy zagranicznej w Polsce, zmiany profilu działalności (inwestycje w inne działy energii odnawialnej- ogniwa fotowoltaiczne, biogazownie, hydroelektrownie..) –

Po sprzedaży ponownie ustalana jest wartość budowli- w gminie pojawia się inny podatnik-właściciel.

Jest wiele możliwości na uzasadnienie sprzedaży elektrowni wiatrowej poniżej kosztu- oprócz podanych powyżej, także fakt już używania eksploatacyjnego – zużycia (stworzenie protokołu lub  wprost w akcie notarialnym) albo sprzedaż po cenie bilansowej tj. wartość wytworzenia (będąca początkowo podstawą naliczania podatku od budowli) pomniejszona o dotychczasowe odpisy amortyzacyjne.

Taka transakcja w księgach rachunkowych będzie obojętna dla celów wyliczania podatku dochodowego, a dla Gminy konsekwencją będzie fakt, że otrzyma mniejsze wpływy.

2- w ramach obowiązujących przepisów prawa podatkowego (zwiększenie)

Stan w prawie podatkowym możliwy ale nierealny (art. 15 ust. 5 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, który upoważnia ministra właściwego do spraw finansów publicznych do określenia, w drodze rozporządzenia, trybu i terminu aktualizacji wyceny środków trwałych (budowli- czyli masztu i fundamentu wiatraków), jeżeli wskaźnik wzrostu cen nakładów inwestycyjnych w okresie trzech kwartałów w roku poprzedzającym rok podatkowy w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego przekroczy 10 proc)

W okresie obowiązywania powołanego wyżej przepisu w żadnym okresie wskaźnik wzrostu cen nakładów inwestycyjnych za trzy kwartały roku w stosunku do trzech kwartałów roku poprzedniego nie osiągnął poziomu 10% (w kolejnych latach, począwszy od 2001 r., wskaźnik ten wynosił odpowiednio

0,8; 0,0; 2,5; 2,3; 0,9; 0,9; 2,6 - w 2007 r. oraz

0,3 w 2008r,

3,7 w 2009r.

-3,1% w 2010r (spadek nakładów)

0,1 % w 2011r.

Czytaj więcej: Szanse i zagrożenia dotyczące podatku od budowli (stan prawnopodatkowy na dzień 22 sierpnia 2012r.)