STOWARZYSZENIE NA RZECZ OCHRONY ŚRODOWISKA NATURALNEGO GMINY CHOSZCZNO

Nasze Choszczno

Informacje

Nowy plan zagospodarowania przestrzennego.

OGŁOSZENIE/OBWIESZCZENIE
o wyłożeniu do publicznego wglądu
projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Choszczno w obrębach:
Smoleń, Wardyń, Raduń, Rzecko, Korytowo wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

 

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu rozwiązaniami odbędzie się w dniu
2 stycznia 2012 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Choszcznie o godz. 9:30 – 12:00.