STOWARZYSZENIE NA RZECZ OCHRONY ŚRODOWISKA NATURALNEGO GMINY CHOSZCZNO

Nasze Choszczno

Rada uchwaliła "3000m dla wiatraków".

UCHWAŁA NR XXVn/224/2012 RADY MIEJSKIEJ W CHOSZCZNIE
z dnia 28 grudnia 2012 r.


w sprawie stanowienia o kierunkach działania Burmistrza Choszczna.


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 200 lr., nr 142, poz. 1591 z zm.) Rada Miejska w Choszcznie uchwala, co następuje :
§ 1. W ramach stanowienia o kierunkach działania Burmistrza Choszczna wskazuje się na potrzebę uwzględnienia w tworzonych zgodnie z odrębnymi ustawami dokumentach mmimalnej odległości elektrowni wiatrowej o mocy przekraczającej 100 kW od zabudowy mieszkaniowej , granic obszarów chronionego krajobrazu oraz granic obszaru Natura 2000 nie mniejszej niż 3000 m.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Choszczna